รายงานความก้าวหน้า

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ค้นหา
ที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ระดับ
1 90307 การผลิตพืช ปริญญาตรี
2 91109 หลักการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร ปริญญาตรี
3 91353 การส่งเสริมและการพัฒนาเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปริญญาตรี
4 92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ ปริญญาตรี
5 93355 การจัดการสุขภาพสัตว์ ปริญญาตรี
6 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา ปริญญาโท
7 91721 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปริญญาโท
8 91722 การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรนานาชาติ ปริญญาโท
9 91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ปริญญาโท
10 91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปริญญาโท
11 91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปริญญาโท
12 91727 การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปริญญาโท
13 91795 วิทยานิพนธ์ 1-4 ปริญญาโท
14 91796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปริญญาโท
15 92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ ปริญญาโท
16 92712 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร ปริญญาโท
17 92713 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ ปริญญาโท
18 92714 การบริหารการผลิตและการตลาดสหกรณ์ ปริญญาโท
19 92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ปริญญาโท
20 92718 สัมมนาการบริหารธุรกิจสหการณ์ ปริญญาโท
21 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร ปริญญาโท
22 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร ปริญญาโท
23 95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช ปริญญาโท
24 95712 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพิช ปริญญาโท
25 95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ ปริญญาโท
26 95714 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ ปริญญาโท
27 95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร ปริญญาโท
28 95716 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร ปริญญาโท
29 95718 สัมมนาการจัดการทรัพยาการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท
30 95720 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร ปริญญาโท
31 95721 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช ปริญญาโท
32 95722 การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์ ปริญญาโท
33 95723 การจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ ปริญญาโท
34 95724 การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร ปริญญาโท
35 95725 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร ปริญญาโท
36 95726 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท
37 95727 การบริหารงานเพื่อการป่าไม้ ปริญญาโท
38 95794 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
39 95795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท
40 95796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตร ปริญญาโท
41 91901 การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรขั้นสูง ปริญญาเอก
42 91902 การวิจัยขั้นสูงทางการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร ปริญญาเอก
43 91903 สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปริญญาเอก
44 91904 สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปริญญาเอก
45 91998 ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก
46 91999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปริญญาเอก
47 95901 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยขั้นสูง ปริญญาเอก
48 95902 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยขั้นสูง ปริญญาเอก
49 95903 ประเมินสถานการณ์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการการผลิตพืช ปริญญาเอก
50 95997 ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก
จำนวนข้อมูลที่พบ : 50 รายการ