รายงานความก้าวหน้า

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

ค้นหา
ที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ระดับ
1 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี
2 71414 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพอาหาร ปริญญาตรี
3 72202 พัฒนาการวัยเด็ก ปริญญาตรี
4 72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว ปริญญาตรี
5 71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ปริญญาโท
6 71702 การจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ปริญญาโท
7 71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ปริญญาโท
8 71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ ปริญญาโท
9 71798 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
10 73713 ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว ปริญญาโท
11 73723 การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคมภาคการศึกษา ปริญญาโท
12 73724 สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม ปริญญาโท
จำนวนข้อมูลที่พบ : 12 รายการ