รายงานความก้าวหน้า

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

ค้นหา
ที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ระดับ
1 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี
2 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร ปริญญาตรี
3 71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ ปริญญาตรี
4 71414 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพอาหาร ปริญญาตรี
5 72202 พัฒนาการวัยเด็ก ปริญญาตรี
6 72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว ปริญญาตรี
7 71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ปริญญาโท
8 71702 การจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ปริญญาโท
9 71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ปริญญาโท
10 71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ ปริญญาโท
11 71798 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
12 73713 ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว ปริญญาโท
13 73723 การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคมภาคการศึกษา ปริญญาโท
14 73724 สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม ปริญญาโท
จำนวนข้อมูลที่พบ : 14 รายการ