รายงานความก้าวหน้า

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ค้นหา
ที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ระดับ
1 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปริญญาตรี
2 60339 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี
3 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี
4 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ ปริญญาตรี
5 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง ปริญญาโท
6 60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท
7 60723 เศรษฐศาสตร์การเกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร ปริญญาโท
8 60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาโท
9 60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ปริญญาโท
10 60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน ปริญญาโท
11 60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ ปริญญาโท
12 60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาโท
13 60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย ปริญญาโท
14 60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ ปริญญาโท
15 60731 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ปริญญาโท
16 60794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท
17 60795 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
18 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท
จำนวนข้อมูลที่พบ : 18 รายการ