รายงานความก้าวหน้า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค้นหา
ที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ระดับ
1 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปริญญาตรี
2 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค ปริญญาตรี
3 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ปริญญาตรี
4 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ปริญญาตรี
5 52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ปริญญาตรี
6 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ปริญญาตรี
7 52404 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ ปริญญาตรี
8 54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด ปริญญาตรี
9 54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี
10 50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการจัดการสุขภาพ ปริญญาโท
11 50797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) ปริญญาโท
12 50798 วิทยานิพนธ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) ปริญญาโท
13 53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ ปริญญาโท
14 53709 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการบริหารสาธารณสุข ปริญญาโท
15 53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ ปริญญาโท
16 53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน ปริญญาโท
17 58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล ปริญญาโท
18 58709 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการบริหารโรงพยาบาล ปริญญาโท
19 58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปริญญาโท
20 58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล ปริญญาโท
21 59708 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ปริญญาโท
22 59709 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ปริญญาโท
23 59710 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท
24 59711 ระบบเครื่องมือและการจัดการความเสี่ยงสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ปริญญาโท
25 59712 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ปริญญาโท
26 59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ปริญญาโท
27 59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ปริญญาโท
28 59715 การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม ปริญญาโท
29 59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม ปริญญาโท
30 59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ปริญญาโท
31 59718 การควบคุมและการจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม ปริญญาโท
จำนวนข้อมูลที่พบ : 31 รายการ