รายงานความก้าวหน้า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค้นหา
ที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ระดับ
1 50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปริญญาตรี
2 50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปริญญาตรี
3 52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค ปริญญาตรี
4 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ปริญญาตรี
5 52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ปริญญาตรี
6 52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ปริญญาตรี
7 52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ปริญญาตรี
8 52404 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ ปริญญาตรี
9 54119 สถิติและการวิจัยสำหรับงานอาชีพอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี
10 54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด ปริญญาตรี
11 54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปริญญาตรี
12 50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการจัดการสุขภาพ ปริญญาโท
13 50794 วิทยานิพนธ์ 1-4 (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) ปริญญาโท
14 50795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) ปริญญาโท
15 50796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสุขภาพ ปริญญาโท
16 50797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) ปริญญาโท
17 50798 วิทยานิพนธ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) ปริญญาโท
18 50799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ปริญญาโท
19 53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ ปริญญาโท
20 53709 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการบริหารสาธารณสุข ปริญญาโท
21 53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ ปริญญาโท
22 53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน ปริญญาโท
23 58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล ปริญญาโท
24 58709 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการบริหารโรงพยาบาล ปริญญาโท
25 58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปริญญาโท
26 58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล ปริญญาโท
27 59708 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ปริญญาโท
28 59709 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ปริญญาโท
29 59710 พฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท
30 59711 ระบบเครื่องมือและการจัดการความเสี่ยงสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ปริญญาโท
31 59712 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ปริญญาโท
32 59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ปริญญาโท
33 59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ปริญญาโท
34 59715 การควบคุมและจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม ปริญญาโท
35 59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม ปริญญาโท
36 59717 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ปริญญาโท
37 59718 การควบคุมและการจัดการมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรม ปริญญาโท
จำนวนข้อมูลที่พบ : 37 รายการ