รายงานความก้าวหน้า

สาขาวิชานิติศาสตร์

ค้นหา
ที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ระดับ
1 41201 กฏหมายมหาชน ปริญญาตรี
2 40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด. และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง ปริญญาโท
3 40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ ปริญญาโท
4 41703 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน ปริญญาโท
5 41704 กฏหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง ปริญญาโท
6 41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง ปริญญาโท
7 41707 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง ปริญญาโท
8 41709 กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง ปริญญาโท
9 41711 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง ปริญญาโท
10 41712 กฎหมายปกครองชั้นสูง ปริญญาโท
11 41715 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นชั้นสูง ปริญญาโท
12 41716 กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง ปริญญาโท
13 41717 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง ปริญญาโท
14 41718 การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบ ปริญญาโท
15 41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม ในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ ปริญญาโท
16 41797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท
17 41798 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
18 41799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ ปริญญาโท
19 41901 วิทยาการวิจัยขั้นสูงทางนิติศาสตร์ ปริญญาเอก
20 41902 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ ปริญญาเอก
21 41903 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ ปริญญาเอก
22 41904 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ ปริญญาเอก
จำนวนข้อมูลที่พบ : 22 รายการ