รายงานความก้าวหน้า

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ค้นหา
ที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ระดับ
1 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ ปริญญาตรี
2 30209 การเงินธุรกิจและกฏหมายธุรกิจ ปริญญาตรี
3 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด ปริญญาตรี
4 31302 การสำรวจปริมาณและการประเมินราคา ปริญญาตรี
5 31306 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง ปริญญาตรี
6 31311 การจัดการโครงการเพื่อการก่อสร้าง ปริญญาตรี
7 31401 การควบคุมและตรวจงานงานก่อสร้าง ปริญญาตรี
8 31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน ปริญญาตรี
9 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปริญญาตรี
10 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ปริญญาตรี
11 32302 การจัดการการตลาด ปริญญาตรี
12 32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย ปริญญาตรี
13 32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด ปริญญาตรี
14 32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ปริญญาตรี
15 32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี
16 32344 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ปริญญาตรี
17 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย ปริญญาตรี
18 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ปริญญาตรี
19 32477 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว ปริญญาตรี
20 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปริญญาตรี
21 32487 การเป็นผู้นำประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อยและการจัดการที่พักทางเลือก ปริญญาตรี
22 32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ปริญญาตรี
23 32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ ปริญญาตรี
24 32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน ปริญญาตรี
25 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน ปริญญาตรี
26 33304 ขอบข่ายการศึกษา และวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี
27 33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ ปริญญาตรี
28 33311 การบริหารโครงการในหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต ปริญญาตรี
29 33312 หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี
30 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี
31 33432 การบริหารสำนักงาน ปริญญาตรี
32 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ปริญญาตรี
33 30701 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการเงิน ปริญญาโท
34 32713 การจัดการการตลาดชั้นสูงและการวิจัยการตลาด ปริญญาโท
35 32714 พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารการตลาด ปริญญาโท
36 32715 การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจำหน่าย ปริญญาโท
37 32716 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
38 32717 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท
39 32721 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท
40 32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการดำเนินงาน ปริญญาโท
41 32724 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน ปริญญาโท
42 32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปริญญาโท
43 32726 การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ปริญญาโท
44 32727 สัมมนาการจัดการทั่วไป ปริญญาโท
45 32728 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท
46 32729 สัมมนาการจัดการการเงิน ปริญญาโท
47 32730 สัมมนาการจัดการการตลาด ปริญญาโท
48 32731 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ ปริญญาโท
49 32732 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
50 32733 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท
51 32734 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ ปริญญาโท
52 32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการดำเนินงาน ปริญญาโท
53 32736 การวิจัยธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปริญญาโท
54 32737 การจัดการการเงินและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ปริญญาโท
55 32738 การจัดการการตลาดและการบัญชีเพื่อการจัดการ ปริญญาโท
56 32739 การสร้างตราและการจัดการซัพพลายเชน ปริญญาโท
57 32740 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนภาษีอากร ปริญญาโท
58 32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท
59 32742 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน ปริญญาโท
60 32743 สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน ปริญญาโท
61 32744 การจัดการการเงินขั้นสูงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ปริญญาโท
62 32745 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการบริการ ปริญญาโท
63 32746 นวัตกรรมการบริการ ปริญญาโท
64 32747 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (การตลาด การเงินและการบัญชีและการบริการ) ปริญญาโท
65 33711 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
66 33712 การบริหารภาครัฐ ปริญญาโท
67 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
68 33714 การบริหารยุทธศาสตร์ ปริญญาโท
69 33715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท
70 33716 นโยบายสาธารณะ ปริญญาโท
71 33717 การบริหารองค์การ ปริญญาโท
72 33718 การบริหารท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน ปริญญาโท
73 33719 การบริหารงานคลังสาธารณะ ปริญญาโท
74 33721 วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาโท
75 33722 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท
76 33723 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท
77 33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์ ปริญญาโท
78 33726 นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ ปริญญาโท
79 33727 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ปริญญาโท
80 33732 การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐ ปริญญาโท
81 30902 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจขั้นสูงและเศรษฐมิติ ปริญญาเอก
82 32901 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางการบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก
83 32902 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงและเศรษฐมิติ ปริญญาเอก
84 32903 การวิเคราะห์กลยุทธ์และนวัตกรรมทางการบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก
85 32904 สัมมนาประเด็นและปัญหาทางการบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก
86 32905 การวิจัยและทฤษฎีทางการตลาดการเงินและการบัญชีและการบริการ ปริญญาเอก
87 32906 การวิเคราะห์และทฤษฎีขั้นสูงทางการตลาด การเงิน การบัญชี และการบริการ ปริญญาเอก
88 32907 สัมมนาประเด็นการวิจัยตลาด ปริญญาเอก
89 32909 สัมมนาประเด็นการวิจัยทางการบริหาร ปริญญาเอก
90 32998 ดุษฏีนิพนธ์ ปริญญาเอก
91 33901 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงปริมาณขั้นสูง ปริญญาเอก
92 33902 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงคุณภาพขั้นสูง ปริญญาเอก
93 33903 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก
94 33904 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง ปริญญาเอก
95 33905 นโยบายกลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ ปริญญาเอก
96 33906 สัมมนาประเด็นการปฎิรูปและการบริหารจัดการภาครัฐ ปริญญาเอก
97 33998 ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก
จำนวนข้อมูลที่พบ : 97 รายการ