รายงานความก้าวหน้า

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ค้นหา
ที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ระดับ
1 10151 ไทยศึกษา ปริญญาตรี
2 21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี
3 21329 การจัดประสบการณ์ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ปริญญาตรี
4 20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปริญญาโท
5 20597 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท
6 20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท
7 22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา ปริญญาโท
8 22742 การบริหารจัดสถานศึกษาปฐมวัย ปริญญาโท
9 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท
10 22748 วรรณกรรมท้องถิ่น ปริญญาโท
11 22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย ปริญญาโท
12 22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ ปริญญาโท
13 22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ ปริญญาโท
14 22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
15 22759 ชีววิทยาเคมีสำหรับครู ปริญญาโท
16 22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู ปริญญาโท
17 22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
18 22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ ปริญญาโท
19 22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา ปริญญาโท
20 22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาโท
21 22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท
22 22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาชีพ ปริญญาโท
23 22767 การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิชาชีพ ปริญญาโท
24 22769 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ ปริญญาโท
25 23725 บริบททางการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
26 23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ปริญญาโท
27 23728 นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาและภาวะผู้นำ ปริญญาโท
28 23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
29 23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา ปริญญาโท
30 23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา ปริญญาโท
31 24726 วิธีวิทยาทางการประเมินการศึกษา ปริญญาโท
32 24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา ปริญญาโท
33 24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร ปริญญาโท
34 24731 การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท
35 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ปริญญาโท
36 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปริญญาโท
37 25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปริญญาโท
38 25713 สัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปริญญาโท
39 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปริญญาโท
40 25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร ปริญญาโท
41 25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปริญญาโท
42 26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปริญญาโท
43 26710 การเรียนการสอนการฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปริญญาโท
44 26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษา ปริญญาโท
45 26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปริญญาโท
46 27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาโท
47 27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท
48 27706 เทคโนโลยีและสื่อการสอนและฝึกอบรม ปริญญาโท
49 27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาโท
50 27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา ปริญญาโท
51 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
52 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู ปริญญาโท
53 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
54 29704 สื่อนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
55 29706 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปริญญาโท
56 29707 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ปริญญาโท
57 29708 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน ปริญญาโท
58 29709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปริญญาโท
59 29710 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ปริญญาโท
60 29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท
61 20904 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก
62 20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง ปริญญาเอก
63 22902 สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก
64 23902 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
65 23905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริการการศึกษา ปริญญาเอก
66 23906 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
67 23911 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
68 26902 สัมมนาประเด็นทางการศึกษานอกระบบ ปริญญาเอก
69 28902 สัมมนาประเด็นทางการศึกษาทางไกล ปริญญาเอก
จำนวนข้อมูลที่พบ : 69 รายการ