รายงานความก้าวหน้า

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ค้นหา
ที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ระดับ
1 10151 ไทยศึกษา ปริญญาตรี
2 20505 พื้นฐานวิชาชีพครู ปริญญาตรี
3 20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปริญญาตรี
4 21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี
5 21329 การจัดประสบการณ์ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ปริญญาตรี
6 20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปริญญาโท
7 20597 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท
8 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท
9 20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท
10 22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา ปริญญาโท
11 22742 การบริหารจัดสถานศึกษาปฐมวัย ปริญญาโท
12 22744 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปริญญาโท
13 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท
14 22746 การพัฒนาทักษะทางภาษา ปริญญาโท
15 22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา ปริญญาโท
16 22748 วรรณกรรมท้องถิ่น ปริญญาโท
17 22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย ปริญญาโท
18 22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ ปริญญาโท
19 22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปริญญาโท
20 22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา ปริญญาโท
21 22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา ปริญญาโท
22 22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ ปริญญาโท
23 22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
24 22759 ชีววิทยาเคมีสำหรับครู ปริญญาโท
25 22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู ปริญญาโท
26 22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
27 22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ ปริญญาโท
28 22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา ปริญญาโท
29 22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาโท
30 22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท
31 22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาชีพ ปริญญาโท
32 22767 การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิชาชีพ ปริญญาโท
33 22769 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ ปริญญาโท
34 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา ปริญญาโท
35 23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปริญญาโท
36 23725 บริบททางการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
37 23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ปริญญาโท
38 23728 นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาและภาวะผู้นำ ปริญญาโท
39 23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา ปริญญาโท
40 23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท
41 23788 วิทยานิพนธ์ (บริหารการศึกษา) ปริญญาโท
42 23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา ปริญญาโท
43 23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา ปริญญาโท
44 24726 วิธีวิทยาทางการประเมินการศึกษา ปริญญาโท
45 24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา ปริญญาโท
46 24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร ปริญญาโท
47 24731 การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท
48 24733 สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท
49 24734 การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการและองค์กร ปริญญาโท
50 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ปริญญาโท
51 24795 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
52 24796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา ปริญญาโท
53 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปริญญาโท
54 25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปริญญาโท
55 25713 สัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปริญญาโท
56 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปริญญาโท
57 25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร ปริญญาโท
58 25794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท
59 25795 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
60 25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ปริญญาโท
61 26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปริญญาโท
62 26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปริญญาโท
63 26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปริญญาโท
64 26710 การเรียนการสอนการฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปริญญาโท
65 26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษา ปริญญาโท
66 26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปริญญาโท
67 26794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท
68 26795 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
69 26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปริญญาโท
70 27703 การจัดระบบทางการศึกษา ปริญญาโท
71 27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาโท
72 27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท
73 27706 เทคโนโลยีและสื่อการสอนและฝึกอบรม ปริญญาโท
74 27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาโท
75 27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา ปริญญาโท
76 27794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท
77 27795 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
78 27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปริญญาโท
79 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
80 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู ปริญญาโท
81 29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
82 29704 สื่อนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
83 29706 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปริญญาโท
84 29707 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ปริญญาโท
85 29708 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน ปริญญาโท
86 29709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปริญญาโท
87 29710 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ปริญญาโท
88 29798 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
89 29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท
90 20904 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก
91 20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง ปริญญาเอก
92 20997 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก
93 22902 สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก
94 22996 ดุษฎีนิพนธ์ (หลักสูตรและการสอน) ปริญญาเอก
95 23902 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
96 23905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริการการศึกษา ปริญญาเอก
97 23906 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
98 23907 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหาร การศึกษา ปริญญาเอก
99 23908 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
100 23911 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก
101 23996 ดุษฎีนิพนธ์ (บริหารการศึกษา) ปริญญาเอก
102 26902 สัมมนาประเด็นทางการศึกษานอกระบบ ปริญญาเอก
103 28902 สัมมนาประเด็นทางการศึกษาทางไกล ปริญญาเอก
จำนวนข้อมูลที่พบ : 103 รายการ