รายงานความก้าวหน้า

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ค้นหา
ที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ระดับ
1 51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนสารสนเทศ ปริญญาโท
2 51708 นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและบริการ ปริญญาโท
3 51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล ปริญญาโท
4 51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล ปริญญาโท
5 51712 การสัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล ปริญญาโท
6 51713 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล ปริญญาโท
7 51714 สถิติ วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการพยาบาล ปริญญาโท
8 51715 การจัดการองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพการพยาบาล ปริญญาโท
9 51716 การบริหารการบริการพยาบาล ปริญญาโท
10 51717 การจัดการดูแลผู้สูงอายุ ปริญญาโท
11 51718 นโยบาย ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำและการบริการพยาบาล ปริญญาโท
12 51794 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
13 51795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท
14 51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท
15 89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล และบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ปริญญาโท
16 89702 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงการรักษาโรคเบื้องต้นและปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน1 ปริญญาโท
17 89703 วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูง และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 ปริญญาโท
18 89704 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ปริญญาโท
19 89706 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน ปริญญาโท
20 89798 วิทยานิพนธ์ (แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ) ปริญญาโท
21 89799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพยาบาลเวรปฏิบัติชุมชน ปริญญาโท
จำนวนข้อมูลที่พบ : 21 รายการ