รายงานความก้าวหน้า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค้นหา
ที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ระดับ
1 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
2 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล ปริญญาตรี
3 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
4 97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี
5 99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย ปริญญาตรี
6 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ปริญญาตรี
7 99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย ปริญญาตรี
8 99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปริญญาตรี
9 99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปริญญาตรี
10 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ปริญญาตรี
11 97700 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม ปริญญาโท
12 97701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยี ปริญญาโท
13 97702 การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ ปริญญาโท
14 97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ปริญญาโท
15 97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร ปริญญาโท
16 97705 การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ปริญญาโท
17 97797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท
18 97798 วิทยานิพนธ์ (1-4) ปริญญาโท
19 97799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
20 99701 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ ปริญญาโท
21 99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการและการประยุกต์ ปริญญาโท
22 99703 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ปริญญาโท
23 99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ ปริญญาโท
24 99705 ความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท
25 99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ ปริญญาโท
26 99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาโท
27 99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ ปริญญาโท
28 99710 เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สายและการประยุกต์ ปริญญาโท
29 99711 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ ปริญญาโท
30 99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท
31 99798 วิทยานิพนธ์ (1-4) ปริญญาโท
32 99799 การอบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาโท
จำนวนข้อมูลที่พบ : 32 รายการ