รายงานความก้าวหน้า

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

ค้นหา
ที่ รหัสชุดวิชา ชื่อชุดวิชา ระดับ
1 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี
2 10131 สังคมมนุษย์ ปริญญาตรี
3 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
4 11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปริญญาตรี
5 11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี
6 11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครู ปริญญาตรี
7 11312 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน ปริญญาตรี
8 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ปริญญาตรี
9 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี
10 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 ปริญญาตรี
11 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 ปริญญาตรี
12 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ปริญญาตรี
13 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ปริญญาตรี
14 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 ปริญญาตรี
15 14318 หลักการแปล ปริญญาตรี
16 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
17 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
18 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 ปริญญาตรี
19 14422 การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล ปริญญาตรี
20 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
21 11701 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท
22 13721 การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ ปริญญาโท
23 13722 การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาโท
24 13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน ปริญญาโท
25 13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ ปริญญาโท
26 13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ ปริญญาโท
27 13734 การจัดการความรู้ ปริญญาโท
28 13736 การจัดการความรู้และบิกดาตา ปริญญาโท
29 13788 วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
30 13901 มิติสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาเอก
31 13902 การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาเอก
32 13903 สัมมนาประเด็นและปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาเอก
33 13998 ดุษฎีนิพนธ์ (สารสนเทศศาสตร์) ปริญญาเอก
จำนวนข้อมูลที่พบ : 33 รายการ