รายงานความก้าวหน้า

อาจารย์เทคโนฯ ตั้งแต่ ถึง
ที่ รหัส ชื่อชุดวิชา ระบบ จำนวนเนื้อหา
ตามแผนการผลิต
(หน่วย/โมดูล)
เนื้อหาที่ได้รับ
หน่วย/โมดูล รวม
ผลการดำเนินการผลิต
หน่วย/โมดูล รวม
ชุดวิชาระดับปริญญาตรีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ชุดวิชาระดับปริญญาโทที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ชุดวิชาระดับปริญญาเอกที่ดำเนินการแล้วเสร็จ