รายงานความก้าวหน้า

รหัสวิชา สาขาวิชา
นักกราฟิก ระดับ
ผู้ตัดต่อ ปีการศึกษา  
ภาพประกอบ สถานะการผลิต  
ที่ รหัส ชุดวิชา   ระดับ ปีการ
ศึกษา
ประธาน
ชุดวิชา
  อาจารย์
เทคโนโลยี
การศึกษา
  ผู้ประสาน   นักกราฟิก /
ผู้ตัดต่อ /
ภาพประกอบ
  ผู้รับผิดชอบ จำนวนเนื้อหา
ตามแผนการผลิต
(หน่วย/โมดูล)
จำนวนเนื้อหา
ที่ดำเนินการ
(หน่วย/โมดูล)
 
    จำนวนชุดวิชาที่พบ 0 ชุดวิชา
ข้อมูล ณ วันที่ : 2020-07-12